ถังบำบัดน้ำเสีย  P&S  ขนาด 1600 ลิตร
 
     

 

 

รหัสสินค้า :  
ราคา :                  

 

ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบำบัดรวม 
     แบบมีส่วนเกรอะ(Septic)และส่วนกรองไร้อากาส(Anaerobic Filter) อยู่ในถังเดียวกัน  น้ำทิ้งจากอาคาร ที่พักอาศัยทั่วไป  จะไหลผ่านส่วนเกรอะก่อน  เพื่อเป็นการบำบัดขั้นเบื้องต้น  ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลายลดปริมาณตะกอนออกจากส่วนที่เป็นของเหลวเข้าสู่ส่วนกรองไร้อากาศ  ซึ่งจะมีชีวภาพ(Media)เป็นที่จับของแบคทีเรีย